דף הבית >> תנאי שימוש באתר
 

תנאי שימוש באתר

1.      לתנאים המפורטים להלן תוקף משפטי מחייב, והם מייצגים את מלוא ההבנות שבין החברה לבין המשתמשים והמבקרים באתר. באם אינך מסכים לאמור להלן או לחלק ממנו, ניתנת לך האפשרות  שלא לעשות שימוש באתר. המשך שימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים המשפטיים, גם אם אלה ישונו בידי החברה בעתיד.
 
2.      פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד. פניה בלשון יחיד משמעה גם פניה בלשון הרבים ולהיפך.
 
 
3.      המידע, וכל פרטיו, המצויים באתר הינם רכושה הבלבדי של חברת ק.פ. י. קבוצת פיננסים לישראל בע"מ (להלן: "החברה").
 
4.      האמור בתנאי שימוש אלה איננו גורע מיכולתה של החברה להגיע להסכמות מכל מין וסוג עם כל משתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי של החברה.
 
 
5.      באתר עשויים להתפרסם מעת לעת נתונים ו/או מידע. מובהר כי הנתונים ו/או המידע המפורסמים באתר  הנם נתונים אשר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, ובאחריות צדדים שלישיים כאמור, ועשויים להשתנות מעת לעת. לחברה אין כל אחריות מגכל סוג שהוא לגבי נתונים ו/או מידע שהתקבלו צדדים שלישיים.
 
6.      ההסברים המופיעים באתר עשויים להיות חלקיים בלבד. על מנת לקבל את מלוא המידע הרלבנטי למשתמש על המשתמש לפנות באופן אישי אל נציגי החברה.
 
 
7.      באתר ישנם קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד, ואין להתייחס להופעתם של איזה מהקישורים באתר כאל המלצה של החברה לעשות בהם שימוש, או כלקיחת אחריות כלשהי של החברה לגבי תוכנו של האתר אליו מוביל קישור כאמור ו/או של הקישור עצמו. מובהר כי השימוש באיזה מהקישורים המופיעים באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
8.      המשתמש מתחייב כי בעשותו שימוש באתר ובשירותים המסופקים באמצעות האתר, יפעל בתום לב, בהתאם להוראות כל דין.
 
 
9.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לשדר ו/או לשלוח דרך האתר ו/או שרתיו כל מידע שהוא יודע שאינו נכון ו/או אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים בצורה כלשהי ו/או אשר עשוי לגרום נזק כלשהו, לרבות הטענה, שליחה או שידור של כל סוג של וירוס מחשב, הפצת דואר זבל (spam) או כל דואר אחר דרך שרתי האתר.
 
10.  המשתמש אחראי לכל הפעולות אותן יבצע תוך השימוש באתר.
 
 
11.  האתר, התכנים הכלולים בו, הסימנים המופיעים בו, הדפים  השונים שבאתר, התוכנה, והקניין הרוחני הקשור בהם, לרבות זכויות היוצרים בגינם, הינם רכושה הבלעדי של החברה, למעט קישורים ותכנים כאמור אשר נמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, והמשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או את הדפים  השונים באתר ו/או את התוכנה ו/או כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בכל דרך שהיא בזכות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת הקשורה באתר ו/או בדפים  השונים באתר ו/או בתוכנה ו/או כל פעולה אחרת אשר לא הורשתה במפורש על ידי החברה, וכן כי לא יעשה כל פעולה כאמור ביחס לחומרה ו/או תוכנות אחרות בהן עושה החברה שימוש.
 
12.  החברה לא תישא בכל מקרה באחריות כלשהי לנזקים ו/או הפסדים כלשהם אשר נגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאתר ו/או מהשימוש בו.
 
13.  אין באמור באתר משום שידול או ייעוץ לנטילת הלוואה מובטחת במשכנתא או כל פעולה פיננסית אחרת, שבהן מעורבת החברה, ואין באמור באתר משום תחליף לייעוץ וטיפול אישי בידי היועצים המיקצועיים של החברה, בהתחשב בצרכים הספציפיים של המשתמש.
 
14.  השימוש באתר ו/או בשירותים, וכל עניין הנובע מהם ו/או הקשור בהם יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד, וכל תביעה ו/או בקשה, העשויים להיות מוגשים בקשר עם תנאים משפטיים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים, יוגשו לבית משפט המוסמך בתל-אביב-יפו, לו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה כאמור, ונשללת הסמכות מכל בית משפט אחר.